Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania
 4. Informácie o projektoch z fondov Eú
 5. Návrh rozpočtu obce a ZŠ s MŠ                  Beňadovo na roky 2018 -2020
 6. Žiadost' o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce — ŠK Beňadovo
  1. Návrh Dodatku k VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Beňadovo
  2. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadovo
  3. Návrh Zmluvy o odbere, preprave a zneškodňovaní odpadov
  4. úprava rozpočtu obce a ZŠ s MS Beňadovo
  5. Informácie k plánovaným JPÚ II. etapa a komplexným úpravám pozemkov v k.ú. Beňadovo
  6. žiadosti od obyvatel'ov
  7. Rôzne
  8. Záver

Zasadanie Obecného zastupiteľstva ie vereiné

\,

                                                                                                                         Jároslav Pepucha
                                                                                                                           starosta obce