Beňadovo

Voľby 2018:--- Všetky informácie nájdete v priečinku Úradná tabuľa-------------- Voľby 2018:--- Všetky informácie nájdete v priečinku Úradná tabuľa

Kalendár akcií

September 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ŠK Beňadovo

všetky podrobné informácie o futbale si môžete pozrieť na stránke futbalnet.sk
                 32
      5.LIGA U15 starší žiaci 
      ŠK BEŇADOVO -  8 liga dospelí
 

Obec Beňadovo, Beňadovo č. 66, 029 63 p. Mútne

Starosta obce Beňadovo

V Beňadove, dňa 13.12.2017

Pozvánka

Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe „Rokovacieho poriadku" OZ § 6 ods. 4/ a „Štatútu obce Beriadovo" § 6 ods. 3

písm. a/ zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 20.12.2017, t.j. streda o 16:00 hod., ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Beňadove.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania
 4. Informácie o projektoch z fondov Eú
 5. Návrh rozpočtu obce a ZŠ s MŠ                  Beňadovo na roky 2018 -2020
 6. Žiadost' o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce — ŠK Beňadovo
  1. Návrh Dodatku k VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Beňadovo
  2. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadovo
  3. Návrh Zmluvy o odbere, preprave a zneškodňovaní odpadov
  4. úprava rozpočtu obce a ZŠ s MS Beňadovo
  5. Informácie k plánovaným JPÚ II. etapa a komplexným úpravám pozemkov v k.ú. Beňadovo
  6. žiadosti od obyvatel'ov
  7. Rôzne
  8. Záver

Zasadanie Obecného zastupiteľstva ie vereiné

\,

                                                                                                                         Jároslav Pepucha
                                                                                                                           starosta obce

Videoarchív

Virtuálny cintorín

stiahnuť

Reklama