Pozvánka Obecného zastupiteľstva 17.8.2018

Podľa ustanovenia § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe Rokovacieho poriadku OZ § 6 ods.4/a Štatútu obce Beňadovo zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

dňa 17.08.2018 t.j. piatok o 19.00 hod. 

ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Benadove.

čítaj ďalej