Beňadovo

 +A A -A

Úradné hodiny:

Pondelok:
od 7.00 hod. - 15.00 hod.

 

Utorok:
od 7.00 hod. - 17.00 hod.

 

Streda - Štvrtok
od 7.00 hod. - 15.00 hod.

 

Piatok:
od 7.00 hod. - 13.00 hod.

Územný plán obce

Obecné zastupiteľstvo v Beňadove je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
Obecné zastupiteľstvo obce Beňadovo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä:
 
určuje zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva,
schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie,
schvaľuje záverečný účet obce,
schvaľuje územný plán obce,volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce,
schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
schvaľuje plat starostu obce podľa osobitného zákona,
schvaľuje a vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré však nesmú odporovať ústave ani zákonom,
zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie.
 
Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva.
 
  
Miestne zastupiteľstvo:
Jozef Bugaj,
Patrik Graňák,
Ing. Dominik Iglarčík,
Jaroslav Kubaľák,
Ing. Vladislav Páterek,
Ján Páterek
Pavol Motýľ