Beňadovo

Odpadové hospodárstvo

Investície a projekty

Územný plán obce

 +A A -A

Na základe nariadenia vlády Vám, oznamujeme, že plošné testovanie bude prebiehať v piatok
23.10.2020 , v sobotu 24.10.2020, v nedeľu 25.10.2020 v čase od 08.00 h do 20.00 h.

 

Testovacie miesto bude na multifunkčnom ihrisku pri Základnej škole, kde bude postavený
stan.

Testovanie bude prebiehať nasledovne:
-Určení hasiči Vás budú kontaktovať postupne od začiatku dediny od č. d. 1 a následne budú
oslovené ostatné domy, určia Vám presný čas, kedy môžete prísť na testovanie, tak aby
nedochádzalo k zhromažďovaniu ľudí. Je potrebné tieto usmernenia hasičov rešpektovať.

-Testovanie je dobrovoľné. Osoby, ktoré sa nezúčastnia testovania musia dodržať 10 dňovú
domácu karanténu.

-Testovania sa nezúčastnia osoby, ktoré majú pozitívny test a majú nariadenú domácu
karanténu.

-Testovania sa zúčastnia deti od 10 rokov a všetky osoby nachádzajúce sa na území obce
v čase testovania. Deti prichádzajú v sprievode rodičov.

-Na testovanie prichádzajte s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, s občianskym
preukazom a dodržiavajte rozostupy.

-Pred testovaním sa zaregistrujete na vytvorenom registračnom mieste, kde uvediete svoje
telefónne číslo a adresu, na ktorú Vám budú doručené výsledky testov.
Pevne veríme, že pristúpite k testovaniu zodpovedne.

opatrenie: Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkou:

- detí do 6 rokov veku,

- osôb v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,

- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

čítaj ďalej

opatrenia:

A) S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., vrátane akvaparkov; prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly); fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,...) a prevádzky verejného stravovania. Toto neplatí pre:

čítaj ďalej

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z.

nariaďuje tieto čítaj ďalej

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších

predpisov nasledovné: čítaj ďalej

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Číslo: 20941/2020

Predkladateľ: predseda vlády

čítaj ďalej