24.9.2018                                               Výzva na predloženie cenových ponúk - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.


 24.8.2018                                                       Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko.

Prilohač.1,      Priloha č.2,   Projektová dokumentácia č.3,   Príloha č.4 - výkaz výmervýkaz výmer,   Predkladanie ponúk  


20.07.2018                                Zmluva o dielo č.02/2018- Geodetické práce na projekte: JPÚ Beňadovo-Etapa II 


20.07.2018                                              Výzva -Geodetické práce na projekte: JPÚ Beňadovo-Etapa II


18.4.2018                                                             Zmluva o dielo- Prístavba Hasičskej zbrojnice      


18.4.2018                                                             Výkaz výmer-Prístavba hasičskej zbrojnice-zadanie        


18.4.2018                                                       Výzva na predkladanie ponúk-Prístavba hasičskej zbrojnice


22.03.2017                                                             Výzva na predloženie ponúk                                                        


16.1.2017                                                Vyzva obec Benadovo Ing.činnosť


16.1.2017                                                 Vyzva obec Benadovo projektová dokumentácia


11.1.2017   Výzva na predloženie cenových ponúk na poskytnutie služby – spracovanie zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce Beňadovo.


11.1.2017 Vyhlasuje výzvu na predloženie cenových ponúk na poskytnutie služby – výkon činnosti odborne spôsobilej osoby pre obstaranie zmeny a doplnku č.1 územného plánu obce Beňadovo.


3.11.2016                              Výzva na predkladanie ponúk na rozšírenie vodovodu v obci Beňadovo