Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Odpadové hospodárstvo

Investície a projekty

 +A A -A

 

,, Beňadovo,  Chodník pri št. ceste III/2275-SO 01-ETAPA I              2.11.2020

  31.5.2019                            Výzva na predkladanie ponúk „Wifi pre Teba v obci Beňadovo“

 


24.9.2018                                                  Výzva na predloženie cenových ponúk -

                                                   Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.


 4.9.2018                                                Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko.

      Prilohač.1,      Priloha č.2,   Projektová dokumentácia č.3,   Príloha č.4 - výkaz výmervýkaz výmer,   Predkladanie ponúk  


20.07.2018             Zmluva o dielo č.02/2018- Geodetické práce na projekte: JPÚ Beňadovo-Etapa II 


20.07.2018                                Výzva -Geodetické práce na projekte: JPÚ Beňadovo-Etapa II


18.4.2018                                                Zmluva o dielo - Prístavba Hasičskej zbrojnice      


18.4.2018                                            Výkaz výmer - Prístavba hasičskej zbrojnice-zadanie        


18.4.2018                                    Výzva na predkladanie ponúk - Prístavba hasičskej zbrojnice


22.03.2017                                   Výzva na predloženie ponúk     Miestna komunikácia krajisko ...                                                   


16.1.2017                                                Vyzva obec Benadovo Ing.činnosť


16.1.2017                                                 Vyzva obec Benadovo projektová dokumentácia


11.1.2017   Výzva na predloženie cenových ponúk na poskytnutie služby – spracovanie zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce Beňadovo.


11.1.2017 Vyhlasuje výzvu na predloženie cenových ponúk na poskytnutie služby – výkon činnosti odborne spôsobilej osoby pre obstaranie zmeny a doplnku č.1 územného plánu obce Beňadovo.


3.11.2016                              Výzva na predkladanie ponúk na rozšírenie vodovodu v obci Beňadovo